رضوان بهبودی سوها

رضوان بهبودی سوها

کارشناسی آزمایشگاه

۲۰۷ارتباط ۲۱مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر اداری
ناجا
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ اکنون
دکترا بیوتکنولوژی
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی آزمایشگاه
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی تولیدات دامی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر اداری
ناجا
۱۳۸۷ اکنون
ارزیاب املاک و مستغلات
املاک
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات