مهران قربانی

مهران قربانی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

۵ارتباط ۲مهارت
قزوین | قزوین
مسئول hse
شرکت تولید مخازن CNG آسیا ناما
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی مهندسی بهداشت حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول hse
شرکت تولید مخازن CNG آسیا ناما
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مسئول hse
شرکت ساختمانی شمس عمران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مشاور HSE
شرکت بین المللی استراتوس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات