میلاد بابائی

میلاد بابائی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
تکنسین
پیروزان رایانه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فخر رازی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فخر رازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
تکنسین
پیروزان رایانه
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات