بهنام ارشدی شقاقی

بهنام ارشدی شقاقی

کارشناس دفتر فنی

۰ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
سرپرست کارگاه و دفتر فنی
شرکت پیمانکاری تنش یاب دنا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
اتوکد
موسسه دیباگران
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
سرپرست کارگاه و دفتر فنی
شرکت پیمانکاری تنش یاب دنا
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
دفتر فنی
شرکت پیمانکاری گوپله
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات