مسعود رحیمیان

مسعود رحیمیان

کارشناسی ارشد عمران سازه

۴ارتباط ۱مهارت
سمنان | شاهرود
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات