محمدرضا کریم نژاد

محمدرضا کریم نژاد

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱۴مهارت
یزد | صدوق
حسابدار ارشد
شرکت یزد اتصال پلیمر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت یزد اتصال پلیمر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
حسابدار ارشد
بنگاه آهن آلات حجت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
حسابدار ارشد
شرکت اسطوره بنای کویر یزد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
حسابدار ارشد
ظروف یکبار مصرف برادران حاتمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
حسابدار ارشد
شرکت راز کویر یزد
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
حسابدار ارشد
شرکت همراز کویر یزد