فرناز نوروزی

فرناز نوروزی

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

۲۵ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نایب رئیس
تعاونی سپیدتاج نوروزی تابان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
نایب رئیس
تعاونی سپیدتاج نوروزی تابان
این شرکت درزمینه تولید قارچ خوراکی ودارویی فعالیت میکند
زبان ها
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
این شرکت طی دوسال پیاپی بعنوان بهترین شرکت فعالیت کننده درزمینه تولیدات گیاهی ازارگانهای مختلف کشوری مورد تایید وتقدیر قرارگرفته است که مدارک آن موجودمی باشد