آرش آقاطهرانی

آرش آقاطهرانی

کارشناسی ارشد برق قدرت-کارمند اداری

۱۴۸ارتباط ۴مهارت
یزد | بافق
کارمند اداری
اعتماد نصر ایساتیس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بافق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بافق
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی بافق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی بافق
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کاردانی برق الکتروتکنیک
کاردانی برق صنعتی
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
دیپلم برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند اداری
اعتماد نصر ایساتیس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
توان گستر بافق
اتمام قرارداد شرکت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
برقکار صنعتی
ذوب روی بافق
مهارت ها
| ۸۱نفر
مسلم نوریعلی نامدارمحمود علی پورFarzaneh Bazziرضا غفاری
| ۸۰نفر
مسلم نوریعلی نامدارمحمود علی پورFarzaneh Bazziرضا غفاری
| ۸۰نفر
مسلم نوریعلی نامدارمحمود علی پورFarzaneh Bazziرضا غفاری
| ۷۹نفر
مسلم نوریعلی نامدارمحمود علی پورFarzaneh Bazziرضا غفاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات