آرش آقاطهرانی

آرش آقاطهرانی

کارشناسی ارشد برق قدرت-مسئول امور پشتیبانی

۱۴۳ارتباط ۴مهارت
یزد | بافق
مسئول امور پشتیبانی
شرکت پویا نوین سبز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بافق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بافق
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی بافق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی بافق
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
کاردانی برق الکتروتکنیک
کاردانی برق صنعتی
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
دیپلم برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مسئول امور پشتیبانی
شرکت پویا نوین سبز
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مسئول امور پشتیبانی
شرکت مهندسی مهار فنآوران
۱۳۹۵ اکنون
کارمند اداری
اعتماد نصر ایساتیس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
توان گستر بافق
اتمام قرارداد شرکت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
برقکار صنعتی
ذوب روی بافق
مهارت ها
| ۸۴نفر
زهره pshمسلم نوریشیما شیماعلی نامدارمحمود علی پور
| ۸۴نفر
زهره pshمسلم نوریشیما شیماعلی نامدارمحمود علی پور
| ۸۳نفر
زهره pshمسلم نوریشیما شیماعلی نامدارمحمود علی پور
| ۸۱نفر
زهره pshمسلم نوریشیما شیماعلی نامدارمحمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات