مهدی نجف خانی

مهدی نجف خانی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | ماهدشت
سوپر وایز انبار
شرکت بی ای تی پارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سوپر وایز انبار
شرکت بی ای تی پارس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
مدیر اداری
شرکت دانژه آریا (هوفنبرگ)
مدیر اداری و تنخواه گردان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
سرپرست انبار
دانژه آریا
سرپرست اتبار مواد اولیه و بسته بندی-انبار محصول
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
مسلط به نرم افزار pw kara سیستم ورود و خروج پرسنل
همکاران سیستم قسمت مالی
شماران سیستم
نرم افزار پویا
برهان سیستم