کاظم خیره

کاظم خیره

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مرودشت
۱۳۹۹ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات