آرمان امیرتیمور گورکانی

آرمان امیرتیمور گورکانی

کارمند اداری-منشی مدیریت در آذران گستر پارس

۰ارتباط ۴مهارت
فارس | فیروزآباد
کارمند اداری-منشی مدیریت
آذران گستر پارس
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی حسابداری امور اداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
Ms Office
آموزشگاه فاضلی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارمند اداری-منشی مدیریت
آذران گستر پارس
پرسنل زیر مجوعه 380 نفر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
آزمون فلز پارس
پرسنل زیر مجموعه 350
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تسلط کامل به نرم افزارهای مجموعه office
تسلط به نرم افزارهای اداری مالی