در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا منشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که منشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند منشی را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند منشی را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند منشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
زن بیش از ۵۰ عضو ۸۲%
کاربران منتخب