شهباز اسلامی

شهباز اسلامی

دکترا روانشناسی تربیتی

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | قشم
مدیرو مسول فنی
کلینیک مشاوره
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۴ اکنون
دکترا روانشناسی تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مدیرو مسول فنی
کلینیک مشاوره
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات