میثم بهرامی

میثم بهرامی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۳ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناس برق
مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس برق
مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات