سعید علی نژاد

سعید علی نژاد

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابلسر
کارشناس
نقشه برداری بنیان طرح پردیس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
۱۳۹۵ اکنون
دانشگاه پیام نور مرکز ساری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برقکار ساختمان
برقکار ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس
نقشه برداری بنیان طرح پردیس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات