موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)

Aryan Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا) در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا) در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 20 درصد از گلستان، 20 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا) در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %