محمد محرابی

محمد محرابی

مهندسی اجرایی عمران

۰ارتباط ۳مهارت
خوزستان | شوشتر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات