درخشان فاتح مقدم

درخشان فاتح مقدم

کاردانی حسابداری صنعتی

۰ارتباط ۲مهارت
مازندران | بابل
حسابدار مالی
ذوب و احیای روی قشم
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار مالی
ذوب و احیای روی قشم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کاردان ایمنی
قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء_گروه تخصصی شهید رجایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کاردان ایمنی
شرکت پیمانکاری رزمخواه
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
نگهبان
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء_موسسه عمران نینوا_کارگاه انتقال آب چالوس
اتمام همکاری به علت پایان قرارداد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات