مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس

مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس

Center of Applied Science and Technology Chaloos

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
چالوس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 14 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸۶%
۸۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی نقاشی ایرانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %