سید احد حسینی

سید احد حسینی

کارشناس مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا

۱۱ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس ارشد
شرکت بیمه آسیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
کارشناس ارشد
شرکت بیمه آسیا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات