علی قدکچی اصل

علی قدکچی اصل

کارشناسی ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

۱۶ارتباط ۸مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
رئیس
فروشگاه سموم کشاورزی
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رئیس
فروشگاه سموم کشاورزی
۱۳۹۵ اکنون
مهندس ناظر باغات و گلخانه
سازمان جهاد کشاورزی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
اندیشه پویای کشاورزی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسول آزمایشگاه فیزیولوژی
دانشگاه کردستان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
مسول آزمایشگاه و گلخانه
دانشگاه محقق اردبیلی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات