سیروس یوسف زاده

سیروس یوسف زاده

فروشنده مغازه در مغازه داری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
فروشنده مغازه
مغازه داری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۹
فروشنده مغازه
مغازه داری
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات