غلامرضا فرجام مهر

غلامرضا فرجام مهر

کارشناسی مدیریت صنعتی

۴ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مدیر تضمین کیفیت
صنایع لاستیکی سهند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تضمین کیفیت
صنایع لاستیکی سهند
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست سیستها و روش ها
گسترش ارتباطات مبنا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مسئول ارشد تضمین کیفیت
نفت سازه قشم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
مدیر تضمین کیفیت
تکنو دنا فرم
کنترل کیفیت , تضمین کیفیت
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
مهندس ارشد تضمین کیفیت
اتحاد موتور
مسئول طرح بسته بندی ، دستورالعمل های اپراتوری ( فرآیند عملیاتی ) ، SPC ، انجام ممیزی داخلی18001/ - ISO 14001 ، آدیت فرآیند داخلی شرکت طبق چک لیست مشتری ، COQ ( هزینه های کیفیت ) ، انجام ممیزی دوره ای ، انجام 5S و همچنین همکاری در پروژه Lean Production و OEE
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
کارشناس برنامه ریزی
اتحاد موتور
مسئول برآورد نقطعه سفارش ، درخواست خرید مواد اولیه ، ارائه برنامه تولید برای پیمانکاران و مسئول OPC . ( علت تغییر پست ، همکاری با واحد تضمین کیفیت جهت گرفتن ISO TS )
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
گذراندن دوره IMS
مهندس ارشد تضمین کیفیت در اتحاد موتور
گذراندن دوره الزامات ISO /14000- OHSAS 18001
مهندس ارشد تضمین کیفیت در اتحاد موتور
گذراندن دوره ممیزی داخلی ISO /14000- OHSAS 18001
مهندس ارشد تضمین کیفیت در اتحاد موتور
گذراندن دوره SPC
مهندس ارشد تضمین کیفیت در اتحاد موتور
گذراندن دوره COQ
مهندس ارشد تضمین کیفیت در اتحاد موتور
گذراندن دوره ممیزی داخلی ISO 9001:2008
مدیر تضمین کیفیت در تکنو دنا فرم
کالیبراسیون عمومی
مدیر تضمین کیفیت در تکنو دنا فرم
توضیحات