در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا تضمین کیفیت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تضمین کیفیت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب