شاهین محبی پور

شاهین محبی پور

دیپلم برق الکتروتکنیک

۱ارتباط ۲مهارت
ایلام | سرابله
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات