رضا جعفری نسب

رضا جعفری نسب

کارشناسی منابع طبیعی

۵ارتباط ۱مهارت
بوشهر | ریز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
مهارت ها
| ۲نفر
محمد ارمغان
توضیحات