محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی

دکترا ریاضی

۰ارتباط ۲مهارت
همدان | همدان
دکترا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۷۹ - ۱۳۸۲
کارشناسی ارشد ریاضی
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۷۶ - ۱۳۷۹
کارشناسی ریاضی محض
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات