در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا LaTeX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که LaTeX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LaTeX را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LaTeX را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LaTeX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب