سـعـید گـرجـی

سـعـید گـرجـی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران GIS

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ اکنون
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۷ - ۱۳۸۲
کارشناسی ارشد مهندسی عمران GIS
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات