ایلیا ارمیایی

ایلیا ارمیایی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مربی گری

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
تحلیلگر حسابهای پرداختنی
سایپا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مربی گری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کاراته
فدراسون کاراته ایران
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تحلیلگر حسابهای پرداختنی
سایپا
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات