شهروز افضلی مقدم

شهروز افضلی مقدم

کارشناسی ارشد علوم تربیت بدنی و ورزشی

۴ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
بنیانگذار و رئیس
سبک هنر رزمی ذکافونگ
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۶۲ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
تجارب کاری
۱۳۶۲ - ۱۳۹۵
بنیانگذار و رئیس
سبک هنر رزمی ذکافونگ
انجمن نهاد مدنی هنر رزمی ذکافونگ ، بنیانگذار و رئیس سبک رزمی ذکافونگ، مدیریت تربیت بدنی، نویسنده بیش از سیزده کتاب و پژوهشگر
مهارت ها
| ۲نفر
بشیر طاطاری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مدیر جذب مشارکت های مردمی انجمن خیریه دیابت، رئیس هیت بوکس استان، رئیس هیت ورزشهای رزمی استان ، مسئول تربیت بدنی از سال 65 تا دهه 70، کارشناس خبره ورزشهای همگانی ، روزنامه نگار،