بشیر طاطاری

بشیر طاطاری

کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

۶۰ارتباط ۲مهارت
گلستان | گنبد کاووس
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه مازندران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
مهارت ها
| ۳۱نفر
رضا غفاریامیر رضا نوعیرضوان بهبودی سوهاوحید شمس الدینیمهدی ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
کار در زمینه گلخانه، همکاری با کارخانه‌های صنعتی، تدریس خصوصی