محمد حسن ذوالفقاری

محمد حسن ذوالفقاری

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
استراتژیست بازاریابی
شرکت پیچاز الکتریک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کسب نمره ی ۲۰ از پروژه را
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
استراتژیست بازاریابی
شرکت پیچاز الکتریک
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات