دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از یزد، 14 درصد از تهران، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از البرز، 7 درصد از اصفهان، 4 درصد از فارس، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %