دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از یزد، 13 درصد از تهران، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از فارس، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از البرز، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۱۰ نفر
۵۳%
۵۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۹۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری راه و شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %