در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PMBOK را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PMBOK را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب