در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PMBOK را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PMBOK را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت مبتدی و حدود ۶۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PMBOK را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب