پدرام عباس زاده دقیق

پدرام عباس زاده دقیق

کارشناسی مهندسی صنایع

۱ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کارشناس کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد
Orchid Pharmed
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد
Orchid Pharmed
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناس اجرایی، کارشناس کسب و کار
هدایت فرهیختگان جوان
مهارت ها
| ۱نفر
محمود علی پور
| ۱نفر
محمود علی پور
| ۱نفر
محمود علی پور
| ۱نفر
محمود علی پور
زبان ها
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات