در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Scrum را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Scrum را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Scrum را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Scrum را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Scrum را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب