میثم برزگر

میثم برزگر

ایمنی بهداشت محیط زیست(H.S.E)

۲۹ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
سرپرست HSE
شرکت سیویل تونل(منطقه ویژه اقتصادی لامرد)
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
مرکز آموزش علمی کاربردی لار
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
ایمنی برق
شرکت بین المللیTUV NORD
۱۳۹۷
کمکهای اولیه
شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی
اطفاء حریق
شرکت عرفان ایمن قشم
شناسایی خطرات وارزیابی ریسک
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
نسخه خوانی
جهاددانشگاهی شیراز
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست HSE
شرکت سیویل تونل(منطقه ویژه اقتصادی لامرد)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست HSE
شرکت رهگسترنفت(پروژه پتروشیمی لاوان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
افسر ایمنی
ره گسترنفت (پروژه پایانه نفتی قشم )
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
افسر ایمنی
فارس تکاب (اداره برق)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات