مرکز جامع علمی کاربردی شیراز

مرکز جامع علمی کاربردی شیراز

Center of Applied Science and Technology Shiraz

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 8 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از تهران، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از خوزستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۷۷%
۷۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %