در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا مایکروسافت ورد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مایکروسافت ورد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مایکروسافت ورد را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند مایکروسافت ورد را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند مایکروسافت ورد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۴۳%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۵۷%
کاربران منتخب