مسعود مومنی

مسعود مومنی

جویای کار مرتبط با برق

۲ارتباط ۹مهارت
خوزستان | اندیمشک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات