شیما شها

شیما شها

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۳ارتباط ۱مهارت
کرمان | زرند
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات