مریم معتمد

مریم معتمد

دکترا دامپزشکی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۷۸ - ۱۳۸۴
دکترا دامپزشکی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات