عباس احمدی

عباس احمدی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | رشتخوار
حسابرس مالی
موسسه اویژه ارقام
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
حسابرس مالی
موسسه اویژه ارقام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
سرپرست حسابرس
اویژه ارقام امین
مهارت ها
| ۱نفر
سیدغلامرضا تنها
| ۱نفر
سیدغلامرضا تنها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات