سیدغلامرضا تنها

سیدغلامرضا تنها

سرپرست ارشد تیم حسابرسی

۱۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
سرپرست حسابرسی
موسسه حسابرسی ارکان سیستم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست حسابرسی
موسسه حسابرسی ارکان سیستم
مهارت ها
| ۴نفر
رضا خشنودعباس احمدی
| ۴نفر
عباس احمدیرضا خشنود
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات