امین کارگر

امین کارگر

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۳ارتباط ۲مهارت
هرمزگان | بندرعباس
سرپرست فروش
پگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست فروش
پگاه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر فروش و مسئول اجرایی
آذران پلاست
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مسئول راهبری
حمل و نقل امیدسیمان داراب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مدیر داخلی و مشاور فروش
پلیمر طلایی یزد
۱۳۷۷ - ۱۳۸۴
مدیر مالی و مسئول تبادلات
خواربارفروشی کارگر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات