آرام فتاحی

آرام فتاحی

کارشناسی کشاورزی

۱۶ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | جوانرود
مامور
مرکز آمار
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مامور
مرکز آمار
مهارت ها
| ۴نفر
زهرا قریشیسعید علیزاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات