زهرا قریشی

زهرا قریشی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱۷ارتباط ۳مهارت
گیلان | لنگرود
بازاریاب و مدیر تبلیغات
کانون تبلیغاتی شاپرک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
بازاریاب و مدیر تبلیغات
کانون تبلیغاتی شاپرک
مهارت ها
| ۱۵نفر
محمد طاهرخانیشاهد امینینبی اله گودرزیناصر شریفیمحمد قبادی
| ۱۳نفر
محمد طاهرخانیشاهد امینینبی اله گودرزیناصر شریفیآرش آقاطهرانی
| ۱۲نفر
محمد طاهرخانیشاهد امینینبی اله گودرزیناصر شریفیآرش آقاطهرانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات