سعید علیزاده

سعید علیزاده

کارشناسی ارشد IT مهندسی نرم افزار

۳۰۴ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
کارشناس ارشد
ایران نارا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس ارشد
ایران نارا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات