گیتا گیمه چی

گیتا گیمه چی

کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها

۱ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
معلم شیمی
دبیرستان غیرانتفاعی بهاران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
معلم شیمی
دبیرستان غیرانتفاعی بهاران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات